Aktualności

Wydziały

  • Aktualności

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

parter, pokój nr 2

Aneta Nowak ? p. o.  KIEROWNIK REFERATU tel. 62/5971732

Ewelina Kubik tel. 62/5971732
Ochrona środowiska naturalnego i rolnictwa; sprawy ochrony zwierząt.

Donata Kowalska tel. 62/5971732
Gospodarka nieruchomościami, gospodarowanie mieniem komunalnym

Grażyna Sowa tel. 62/5971729
Zamówienia publiczne, przetargi; zarządzanie inwestycjami gminnymi, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne i utrzymanie zabytków.

Jolanta Kowalska tel. 62/5971729
Decyzje o warunkach zabudowy; zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Joanna Marucha – Juszczak tel. 62/5971728
Gospodarka komunalna wodociągi kanalizacja.

Edyta Krystyniak tel. 62/5971728
Pomoc administracyjna ds. Ewidencji działalności gospodarczej; zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie numerów porządkowych nieruchomości, mienie komunalne – gospodarka lokalowa i wycinka drzew.

Dagmara Wlazły tel. 62/5971728
Pomoc administracyjna ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

Adam Jeżewski ( tel. 666371672)
Konserwator hydroforni w Szczytnikach

Jarosław Pluta ( tel. 666371604)
Konserwator hydroforni w Radliczycach i w Stawie

Sławomir Sowa ( tel.666371731)
Konserwator hydroforni w Mroczkach Wielkich

Bogumił Tylski
Konserwator hydroforni w Iwanowicach

Zbigniew Banasiewicz ( tel. 515871407)
Konserwator oczyszczalni Popów

Marcin Korkosz
Konserwator oczyszczalni Popów

Zbigniew Marchwacki ( tel. 666371526 )
Operator koparko ? ładowarki

Mateusz Mikołajczyk
Inkasent

REFERAT FINANSÓW?KSIĘGOWOŚĆ, KASA

I piętro, pokój nr 3,

Małgorzata Bloch ? KIEROWNIK REFERATU tel. 62/5971745 Skarbnik Gminy

Grażyna Wróbel ? Główna księgowa tel. 62/5971734
Ewidencja wydatków i środków trwałych; rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; sprawozdawczość budżetowa

Małgorzata Juszczak ? KASA tel. 62/7697824
Rozliczanie czynszów, naliczanie wynagrodzeń i opłat; zaświadczenia do naliczania kapitału początkowego; sprawy z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych;obsługa kasy, opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy.

Bogumiła Wojtczak tel. 62/5971734
Ewidencja dochodów, opłaty za wodę, ścieki; sprawy w zakresie podatku VAT.

II piętro, pokój nr 8,

Sylwia Rosiak tel. 62/5971736
Księgowość jednostek podległych ? Zastępca Głównego księgowego ? oświata

Bożena Mucha  tel. 62/5971736
Księgowość jednostek podległych ? Zastępca Głównego księgowego ? opieka społeczna

Marzena Nowak tel. 62/5941352
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne jednostek podległych

Aleksandra Cebulska  tel. 62/5971736
ds. Księgowości jednostek podległych

parter, pokój nr 1 

Ilona Czarnecka tel. 62/5971727
Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; zaświadczenia o stanie majątkowym; zwrot podatku akcyzowego od paliw rolniczych; ulgi inwestycyjne z tytułu kupna ziemi.

Daria Dybioch 62/5971727
Ewidencja księgowa należności podatkowych; rozliczenia z sołtysami w zakresie poboru podatków; egzekucja zaległości podatkowych; rozkładanie na raty, odraczanie płatności i umarzanie odsetek; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu.

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

II piętro, pokój nr 5 

Grażyna Kuchnicka ? KIEROWNIK REFERATU tel. 62/5971742
Sprawy organizacyjne i kadrowe, regulaminy i zarządzenia; obsługa jednostek organizacyjnych gminy; koordynacja pracy placówek oświatowych; ewidencja i załatwianie skarg obywateli.

I piętro, pokój nr 4

Magdalena Ziółkowska ? SEKRETARIAT tel. 62/7625015
Obsługa sekretariatu i prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu Gminy; przyjmowanie i nadawanie korespondencji; telefoniczna obsługa urzędu i wójta; ewidencja urlopów pracowniczych; prowadzenie archiwum zakładowego i jego obsługa; promocja gminy; obsługa strony internetowej i BIP.

parter, pokój nr 1

Mirosław Kowalski tel. 62/5971739
Obsługa Rady Gminy i jej organów; sprawy z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego; ochrona informacji niejawnych

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, USC

II piętro, pokój nr 7 

Dorota Marucha ? Z-CA KIEROWNIKA USC tel. 62/5971733
Sporządzanie i prostowanie aktów stanu cywilnego ? urodzenia, małżeństwa i zgony oraz wydawanie ich odpisów; kwalifikacja wojskowa; Akcja Kurierska; świadczenia rzeczowe na rzecz obrony; sprawy związane z wyborami, spisami i referendami.

Klaudia Raczyk tel. 62/5971733
Ewidencja ludności; przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych; zameldowania, przemeldowania i wymeldowania na pobyt  stały i czasowy; udostępnianie danych osobowych; sprawy z zakresu straży pożarnych i podmiotów ratowniczych; promocja zdrowia.

RADCA PRAWNY

II piętro, pokój nr 5 (w czwartek)

Izabela Rabiega