Aktualności

PROJEKT UE

 • Aktualności

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin.

W dniu 13 września 2021 r. odebrano prace polegające na Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków. W ramach prac wykonano m.in. 744,6 mb sieci wodociągowej, 1 szt. zasuwy odcinającej oraz 3 szt. hydrantów p.poż.

Zadanie stanowiło część operacji pn. ?Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach?. Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii?.

Zadanie zostało wykonane w formule ?zaprojektuj i wybuduj?. Wartość prac wyniosła 82 164,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 42 504,84 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów.

W dniu 13 września 2021 r. odebrano prace polegające na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków.

W ramach prac wykonano m.in. 505,9 mb kolektora grawitacyjnego, 524,1 mb rurociągu tłocznego. 1 szt. przepompowni ścieków, 2,0 mb linii zasilających.

Zadanie stanowiło część operacji pn. ?Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach?.

Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii?.

Zadanie zostało wykonane w formule ?zaprojektuj i wybuduj?. Wartość prac wyniosła 349 137,35 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 180 614,71 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin.

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej 4 ?Środowisko? Działanie 4.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa?, Poddziałanie 4.3.2 ?Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO?.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano 3,074 km sieci kanalizacyjnej (na obszarze aglomeracji). Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 160 osób.

Realizacja projektu  przyczyni się do wzrostu liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej, uporządkowania gospodarki wodno?ściekowej na terenie aglomeracji i dostosowania jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej, podniesienia standardu życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 474 964,34 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 763 021,45 zł.

Grażyna Sowa


?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach ? podpisanie umowy

Dnia 10 lipca 2020 roku Gmina Szczytniki reprezentowana przez Wójta Marka Albrechta podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego na przyznanie pomocy na operację typu: ?Gospodarka wodno ? ściekowa? o tytule operacji: ?Poprawa stanu gospodarki wodno ? ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach?.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie zrealizowana w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii?

Cele projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Główczyn i Antonin, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Radliczycach i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów.

Planowane efekty: W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie 1,035 km sieci kanalizacyjnej, 0,740 km sieci wodociągowej oraz wyposażona zostanie Stacja Uzdatniania Wody w Radliczycach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 854 224,00 zł, w tym  694 491,06 zł kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania: 441 904 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych


Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem

Zakończono prace, polegające na Rewitalizacji centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem.

Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego PROW na lata 2014-2020.

Wykonawcą prac była firma TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Wartość robót budowlanych wyniosła 246 000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 138 704 zł.

W ramach zadania wykonano m.in. główną alejkę o nawierzchni z kostki granitowej w obrębie skweru przykościelnego, alejki żwirowe, granitowe obrzeża i oporniki wzdłuż alejek i trawników, nasadzenia oraz małą architekturę (ławki oraz kosze na śmieci), wybudowano również oświetlenio0wą linię kablową nN wraz z latarniami.


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Zakończono prace, polegające na realizacji inwestycji pn. Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie.

Operacja, została zrealizowana w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich?, objętego PROW na lata 2014-2020.

Wykonawca prac był Zakład Budowlany Stanisław Patyna Spółka Komandytowa ul. Obozowa 62, 62-800 Kalisz. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 146 372,56 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół świetlicy. Wykonano roboty branży sanitarnej (demontaże i rozbiórki, roboty budowlane, instalacje wod-kan, instalacje grzewczą), roboty branży elektrycznej (tablice rozdzielcze, instalacje wewnętrzną, instalacje odgromową, pomiary instalacji elektrycznych), roboty branży budowlanej (roboty rozbiórkowe, roboty budowlane stanu surowego, więźbę dachową, roboty wykończeniowe, stolarkę drzwiową i okienną, elewację oraz zagospodarowanie terenu).


Gmina Szczytniki w dniu 13 sierpnia 2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.02.01-30-0012/18-00 pt. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących.

Cele projektu: Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. Realizacja przedsięwzięcia ma wpływ na poprawę warunków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Powstanie uporządkowanego miejsca gromadzenia i odbioru odpadów spowoduje podniesienie komfortu życia mieszkańców. Ponadto utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. ?dzikich wysypisk śmieci?, ograniczenie ilości powstających odpadów, ograniczenie masy odpadów trafiających do składowania, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi ograniczenie terenów zajmowanych przez składowiska odpadów, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby i które są źródłem metanu ? bardzo silnego gazu cieplarnianego przyczyniającego się do powstawania zmian klimatycznych oraz dwutlenku węgla. Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie stanowił istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Planowane efekty: W wyniku realizacji przedsięwzięcia z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Szczytniki.

Całkowita wartość projektu wynosi 608 508,10 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 420 513,72 zł.


„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”  

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku”oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie”.

Zadania realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej                        w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.                     

Zakres rzeczowy zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku obejmował:

1. Roboty termomodernizacyjne:

 1.  Opaska wokół budynku.
  1.  Ocieplenie ścian.
  1.  Ocieplenie stropu.
  1.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  1.  Roboty instalacyjne c.o.
  1.  Przebudowa wentylacji.

2. Roboty niekwalifikowalne jako termomodernizacja:

 • Wykonanie nowych schodów wejściowych na elewacji zachodniej
  • Renowacja schodów zewnętrznych do piwnicy i pozostałe roboty.
  • Oświetlenie zewnętrzne.

Zakres rzeczowy zadania Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie obejmował:

 1. Roboty termomodernizacyjne:
  1. Roboty elewacyjne.
  1. Roboty ogólnobudowlane.
  1. Wymiana stolarki.
  1.  Roboty dachowe.
  1. Izolacja stropu piwnic.
  1. Rusztowania.
  1. Instalacja c.o.
 2. Roboty niekwalifikowalne jako termomodernizacja:

2.1. Okienka na strychu (pomieszczenie nieogrzewane).

2.2. Płyta żelbetowa – wyjście na boisko.

Całkowita wartość projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”wynosi 14.569.714,32 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 11.028.047,68 zł. (do 85% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym dla Gminy Szczytniki – 379 184,55 zł.

Głównym celem projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”  jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego na terenie 9 gmin z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów dodatkowych:

– oszczędności energii w budynkach,

– oszczędności kosztów zaopatrzenie w energię,

– promowania postaw związanych z oszczędzaniem energii,

– zwiększania odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenia powietrza,

– poprawy komfortu użytkowania obiektów.

Przedstawione cele wpisują się w cel tematyczny i szczegółowy Działania 3.2.4. WRPO 2014+ poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym oraz zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego.


Gmina Szczytniki w dniu 26 czerwca 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.03.02-30-0001/17 pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Cele projektu: Realizacja projektu  przyczyni się do wzrostu liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej, uporządkowania gospodarki wodno?ściekowej na terenie aglomeracji i dostosowania jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej, podniesienia standardu życia mieszkańców.

Planowane efekty: W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie 3,164 km sieci kanalizacyjnej. Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną 164 osoby.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 745 829,62 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 965 225,94 zł.


Poprawa stanu gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Szczytniki

W dniu 21 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a Gminą Szczytniki na dofinansowanie operacji ?Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek-Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów?. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisywał Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Gminę Szczytniki reprezentował Wójt Gminy Marek Albrecht oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Bloch. Łączna wartość operacji wynosi 3 135 188,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 621 886 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe środki na sfinansowanie operacji, pochodzą z budżetu gminy Szczytniki. Operacja będzie zrealizowana w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? Realizacja operacji poprawia się warunki zycia mieszkańców Gminy Szczytniki oraz stan środowiska naturalnego. W ramach operacji zostanie wybudowana sieć wodociągowa Guzdek-Pośrednik o dłg. 6,245 km, kanalizacja sanitarna w miejscowości Marcjanów o dłg. 5,294 km oraz wyposażone dwie stacje uzdatniana wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich.