Aktualności

KURENDY I OBWIESZCZENIA

 • Aktualności

IOŚ.6733.3.2022                                                               Szczytniki,dn.06 lipca 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice z dnia 20 czerwca 2022 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie  elektroenergetycznej  sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie położonym : w miejscowości Sobiesęki II dz. 137/2, 127, 139 (obręb Sobiesęki II) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.2.2022                                                                   Szczytniki,dn.19 maja 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,  że na wniosek T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12 w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Sobczak, z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach   w dniu 27.04.2022r.,wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie obiektu telekomunikacyjnego stanowiącego nośnik instalacji radiokomunikacyjnej wraz z instalacjami i urządzeniami, w tym budowie: wieży kratowej wraz z montażem pięciu anten radioliniowych i ośmiu anten sektorowych, maksymalnie dwóch szaf telekomunikacyjnych, utwardzenia terenu, ogrodzenia przyłącza energetycznego,

na terenie położonym w miejscowości Szczytniki, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 289, 290 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021.2022                                                    Szczytniki,dn.10 marca 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 2.2022 znak IOŚ.6733.18.2021.2022 wydaną w dniu 10 marca 2022 roku po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO-4213/354-355/21 z dnia 14.01.2022r., zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją telekomunikacyjną, na terenie położonym

w Iwanowicach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 1360 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2022                                                                    Szczytniki,dn.02 marca 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 1.2022 znak IOŚ.6733.1.2022 wydaną w dniu 02 marca 2022 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie i rozbudowie budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o schody zewnętrzne i zewnętrzną windę nieobudowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowie zjazdu do garażu w tym budynku,

na terenie położonym w Szczytnikach oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/4 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

/-/ Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.1.2022                                    Szczytniki, dn. 14 lutego  2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139 reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Cempela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTY, KOSZTORYSY mgr inż. Andrzej Cempel z siedzibą w Ostrowie Wlkp., przy ul. Powstania Styczniowego 4, z dnia 14 lutego 2022 roku złożonego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 14 lutego 2022 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

          przebudowie i rozbudowie budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o schody zewnętrzne i zewnętrzną windę nieobudowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowie zjazdu do garażu w tym budynku,

na terenie położonym w Szczytnikach oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/4 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021.2022                                                       Szczytniki, dn. 14 lutego 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Piotr Marczak po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO-4213/354-355/21 z dnia 14.01.2022r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją telekomunikacyjną, na terenie położonym w Iwanowicach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 1360 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.21.2021.2022                                                      Szczytniki,dn.10 stycznia 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,  że decyzją Nr 1.2022 znak IOŚ.6733.21.2021.2022 wydaną w dniu 10 stycznia 2022 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN
oraz budowie słupów elektroenergetycznych SN,
na terenie położonym w Radliczycach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 181/2, 22/2, 133/1 (obręb Radliczyce).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.21.2021                                                            Szczytniki, dn. 25 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Wojciecha Rakowskiego Energa Invest Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk z dnia 16 listopada 2021 roku., złożonego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 22 listopada 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN i  budowie słupów  SN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 181/2, 22/2 i 133/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki . 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.20.2021                                                              Szczytniki,dn.24 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 19.2021 znak IOŚ.6733.20.2021 wydaną w dniu 24 listopada 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie słupów elektroenergetycznych, budowie elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN i budowie elektroenergetycznych wewnętrznych linii zasilających nN, na terenie położonym w Korzekwinie, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 32, 34, 36/2, 36/3, 40, 46, 48, 50, 52, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 123/1, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128 (obręb Korzekwin).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.16.2021                                                     Szczytniki, dn. 25 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 20.2021 znak IOŚ.6733.16.2021 wydaną w dniu 25 listopada roku po podjęciu postępowania administracyjnego postanowieniem znak IOŚ.6733.16.2021 z dnia 02 listopada 2021roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik, w tym budowie: kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, rurociągów kanalizacji tłocznej, ośmiu przepompowni sieciowych i jednej przepompowni przydomowej, na terenie położonym na działkach nr: 68 ? obręb Michałów Drugi, gm. Opatówek; 299/2, 331/1, 332/2, 343 ? obręb Krowica Pusta, gm. Szczytniki; 10, 11/1, 11/2, 15/21, 16, 21/3, 21/4, 21/7, 25/3, 30/8, 31/1, 36/5, 41, 43, 45/1, 342/3, 342/4, 344/2, 344/3, 143, 154/6, 156, 164, 165, 198, 203/7, 213/1, 213/2, 214 ? obręb Krowica Zawodnia, gm. Szczytniki; 92, 93/1, 94/1, 107/1, 108/1, 204/27, 204/28 ? obręb Szczytniki, gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki                  

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.19.2021                                                   Szczytniki, dn. 03 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 18.2021 znak IOŚ.6733.19.2021 wydaną w dniu 03 listopada 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w Włodzimierzu, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6 (obręb Borek Książęcy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

    /-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021                                                             Szczytniki,dn.02 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 17.2021 znak IOŚ.6733.18.2021 wydaną w dniu 02 listopada 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją telekomunikacyjną, na terenie położonym w Iwanowicach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 1360 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

    /-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.20.2021                                                        Szczytniki,dn.04 października 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Arkadiusza Łańducha zam. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek z dnia 24 września 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN, budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Korzekwin ? dz. nr 32, 34, 36/2, 36/3, 40, 46, 48, 50, 52, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 123/1, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128 (obręb Korzekwin)gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.19.2021                                                              Szczytniki,dn.27 września 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Oświetlenia Ulicznego i Drogowego z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej, w imieniu którego występuje pełnomocnik Arkadiusz Łańduch z dnia 03.09.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 06.09.2021r.,  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz (Borek Książęcy), gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6 (obręb Borek Książęcy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.17.2021                                                              Szczytniki,dn.23 września 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 16.2021 znak IOŚ.6733.17.2021 wydaną w dniu 23 września 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w miejscowości Daniel i w miejscowości Sobiesęki Trzecie, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 175, 139, 323, 322 (obręb Pośrednik) i dz. nr 18/1, 17/2, 17/1, 19, 27 (obręb Sobiesęki III).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021                                                              Szczytniki,dn.16 września 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek  P4 Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Piotr Marczak, z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach      w dniu 31.08.2021r.,wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w miejscowości Iwanowice, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako nr 1360 (obręb Iwanowice) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6721.1.2020.2021                                                                     Szczytniki, dn.27 sierpnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki uprzejmie informuje Wszystkich Mieszkańców terenu gminy Szczytniki,        o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz?,obejmującego teren położony w północnej części wsi Marchwacz (działka nr 9/1 ? obręb 0010 Krowica Zawodnia), w rejonie Mogiły Pomordowanych Mieszkańców Marchwacza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, i niezbędnymi dokumentami sprawy szczegółowo określonymi w uchwale Nr XV/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019   roku.

W związku z powyższym Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz?,    zostanie  umieszczone:

 • w gazecie ?Ziemia Kaliska?
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 • na tablicy (lub w innym miejscu widocznym) Sołectwa
 • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki pod adresem: http://www.szczytniki.ug.gov.pl/.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.17.2021                                                               Szczytniki,dn.19 sierpnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice z dnia 04 sierpnia 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie  elektroenergetycznej  sieci kablowej niskiego napięcia na terenie położonym : w miejscowości Daniel ? dz. nr 175, 139, 323,322 (obręb Pośrednik)gm. Szczytniki i w miejscowości Sobiesęki III dz. 18/1, 17/2, 17/1, 19, 27 (obręb Sobiesęki III) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2021                                                               Szczytniki,dn.23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

        że decyzją Nr 15.2021 znak IOŚ.6733.14.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:                                    

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS5 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 97/1, 188/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.13.2021                                                                  Szczytniki, dn. 23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

        że decyzją Nr 14.2021 znak IOŚ.6733.13.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Szczytnikach, gm. Szczytniki,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/25, 204/26, 204/27, 204/28 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2021                                                                  Szczytniki, dn.23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

       że decyzją Nr 13.2021 znak IOŚ.6733.12.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

rozbudowie sieci wodociągowej polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej (w ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o przewody rozdzielcze),

na terenie położonym w miejscowości Krzywda, gm. Szczytniki

  Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

           Wójt Gminy Szczytniki

            /-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2021                                                                  Szczytniki, dn. 23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

że decyzją Nr 12.2021 znak IOŚ.6733.11.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS4 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 138/1, 138/4 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2021                                                                  Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą      w Kaliszu, przy ul. Łódzkiej wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS5 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 97/1, 188/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.13.2021                                               Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Łódzkie wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Szczytnikach, gm. Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/25, 204/26, 204/27, 204/28 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2021                                                                  Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą      w Kaliszu, przy ul. Łódzkiej wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej (w ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o przewody rozdzielcze),

na terenie położonym w miejscowości Krzywda, gm. Szczytniki

 • oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 46, 672 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2021                                                                  Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą      w Kaliszu, przy ul. Łódzkiej wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS4 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 138/1, 138/4 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEZINY – RGiRL.6733.03.2021.PK z dnia 22 czerwca 2021 roku


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEZINY – RGiRL.6733.03.2021.PK z dnia 25 maja 2021 roku


IOŚ.6733.5.2021                                                              Szczytniki, dn. 27 kwietnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 5.2021 znak IOŚ.6733.5.2021 wydaną w dniu 27 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska o nazwie ?PKA_SZCZYTNIKI_LIPKA/67651 (w tym kratowej wieży telekomunikacyjnej, urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych, 3 anten radioliniowych, 3 anten sektorowych), na terenie położonym

w miejscowości Lipka, gm. Szczytniki

oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 176/1 (obręb Kościany).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.4.2021                                                                Szczytniki,dn.13 kwietnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 4.2021 znak IOŚ.6733.4.2021 wydaną w dniu 13 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie doziemnej elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających nN, na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6, 78/5, 78/4, 78/3, 44, 75, 74, 76, 73, 72, 71, 68, 67, 66/2, 66/1, 64, 63, 56, 62, 9 (obręb Borek Książęcy)gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2021                                                                Szczytniki,dn.26 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Krystian Wzientek z dnia 27.02.2021r., z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach w dniu 10.03.2021r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. wraz z instalacją rodiokomunikacyjną Ornage Polska o nazwie ?PKA_SZCZYTNIKI_LIPKA/67651 (w tym kratowej wieży telekomunikacyjnej, urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych, 3 anten radioliniowych, 3 anten sektorowych), na terenie położonym

w miejscowości Lipka, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 176/1 (obręb Kościany).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.7.2021                                                                 Szczytniki, dn. 25 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie oświetlenia drogowego  w miejscowości Popów i w miejscowości Szczytniki

na terenie położonym w miejscowości  Popów, Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  225/10 (obręb Popów) gmina Szczytniki,
 • dz. nr  315 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.6.2021                                             Szczytniki, dn. 25 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie oświetlenia drogowego  w miejscowości Szczytniki

na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  172/12 i 138/1(obręb Szczytniki) gmina Szczytniki,

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.4.2021                                                                Szczytniki,dn.17 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której występuje Arkadiusz Łańduch z dnia 02.03.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 03.03.2021r., zmieniony pismem z dnia 12.03.2021r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie doziemnej elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających nN, na terenie położonym

w miejscowości Włodzimierz(obr. Borek Książęcy), gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6, 78/5, 78/4, 78/3, 44, 75, 74, 76, 73, 72, 71, 68, 67, 66/2, 66/1, 64, 63, 56, 62, 9 (obręb Borek Książęcy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.2.2021                                                                Szczytniki,dn.16 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której występuje Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 reprezentowana przez Marcina Kolańskiego z dnia 10.02.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.02.2021r., uzupełniony pismem z dnia 24.02.2021r, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie jednej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafką pomiarową,

 • na terenie położonym  ? dz. nr 44 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.2.2021                                                                Szczytniki,dn.24 lutego 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której występuje Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 reprezentowana przez Marcina Kolańskiego z dnia 10.02.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.02.2021r., uzupełniony pismem z dnia 24.02.2021r, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie jednej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafką pomiarową,

           na terenie położonym  ? dz. nr 44 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2021                                                                  Szczytniki, dn. 15 lutego 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  decyzją Nr 1.2021 znak IOŚ.6733.1.2021 wydaną w dniu 15 lutego 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej polegającej na budowie: koryta pod konstrukcję drogi, warstwy wzmacniającej z gruntobetonu, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  204/28 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2021                                         Szczytniki, dn. 28 stycznia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki reprezentowanej przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139  z dnia 12 stycznia 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie drogi gminnej  polegającej na budowie: koryta pod konstrukcję drogi, warstwy wzmacniającej z gruntobetonu, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  204/28 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.16.2020                                                                    Szczytniki, dn. 29 grudnia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 16.2020 znak IOŚ.6733.16.2020 wydaną w dniu 29 grudnia 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie elektoenergrtycznych napowietrznych linii nN, budowie elektroenergetycznych słupów  nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 47/9, 14/2, 44, 43, 26, 53 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki . 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.16.2020                                     Szczytniki, dn. 30 listopada  2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Wojciecha Rakowskiego Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dnia  10 września 2020 roku., złożonego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 14 września 2020 roku, zmienionego w dniu 26 listopada 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie linii napowietrznych nN, budowie słupów  nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 47/9, 14/2, 44, 43, 26, 53 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.15.2020                                                  Szczytniki, dnia 15 października 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 15.2020 znak IOŚ.6733.15.2020 wydaną w dniu 15 października 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 222/1, 228 (obręb Marchwacz Kolonia) i w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr  345/5,  (obręb Krowica Zawodnia).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2020                                                            Szczytniki, dn. 29 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 14.2020 znak IOŚ.6733.14.2020 wydaną w dniu 29 września 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej (w ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o przewody rozdzielcze), na terenie położonym w Główczynie i Antoninie, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 37 (obręb Antonin) i dz. nr 68 (obręb Główczyn).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.13.2020                                                             Szczytniki, dn.29 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 13.2020 znak IOŚ.6733.13.2020 wydaną w dniu 29 września 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowie przykanalików kanalizacji sanitarnej i budowie przepompowni ścieków z wewnętrzną linią zasilania elektroenergetycznego) na terenie położonym ? dz. nr  188/1, 315, 326/2 (obręb Popów) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.16.2020                                     Szczytniki, dn. 16 września  2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Wojciecha Rakowskiego Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dnia 10 września 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie  kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie linii napowietrznych nN, budowie słupów  nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 55/4, 14/2, 44, 43, 26, 53 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.15.2020                                       Szczytniki, dn. 03 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Majewskiego działającego w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kaliski Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz z dnia 02 września 2020 roku  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie położonym w miejscowości  Krowica Zawodnia ? dz. nr 345/5(obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki i na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia? dz. nr 222/1 i 228 (obręb Marchwacz Kolonia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2020                                     Szczytniki,dn.03 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 12.2020 znak IOŚ.6733.12.2020 wydaną w dniu 03 września 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przedszkola na pomieszczenia przedszkolne  w miejscowości Szczytniki. na terenie położonym  ? dz. nr  89/2 i 88 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2020                                                             Szczytniki, dn.03 września 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 11.2020 znak IOŚ.6733.11.2020 wydaną w dniu 03 września 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie  sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw na terenie położonym  ? dz. nr  182, 195, 141/1 (obręb Staw) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2020                                                             Szczytniki, dn. 31 sierpnia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedz. w Szczytnikach 139  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie położonym
w miejscowości  Antonin, Główczyn  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  37 (obręb Antonin) gmina Szczytniki,
 • dz. nr  68 (obręb Główczyn gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.13.2020                                                              Szczytniki, dn.31 sierpnia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedz. w Szczytnikach 139,  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Popów na terenie położonym ? dz. nr  188/1, 315, 326/2 (obręb Popów) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2020                                        Szczytniki, dn. 22 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zespołu Szkół w Szczytnikach w imieniu którego występuje Jolanta Leszka Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach, Popów 54 , 62-865 Szczytniki  z dnia 10 lipca 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przedszkola na pomieszczenia przedszkolne na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/2 i 88  położonej w Szczytnikach (obręb Szczytniki)  gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2020                                                                  Szczytniki, dn.22 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedz. w Szczytnikach 139 reprezentowanej przez Jarosława Grzelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedz. w Kaliszu , przy ul. Łódzkiej 210 , z dnia 06 lipca 2020 r., złożony w Urzędzie gminy w Szczytnikach w dniu 10 lipca 2020 roku  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw na terenie położonym  ? dz. nr  182, 195, 141/1 (obręb Staw) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.9.2020                                              Szczytniki, dn.14 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 9.2020 znak IOŚ.6733.9.2020 wydaną w dniu 14 lipca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV
polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi, pod nazwą zadania inwestycyjnego ?Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV Opatówek ? Błaszki?: etap III,
na terenie położonym w miejscowości Krowica Pusta i w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 61, 62 (obręb Krowica Pusta) i dz. nr 70, 71, 73, 77/3, 77/4, 77/8, 77/9, 78/1, 78/2, 78/3, 66/5, 80/1, 80/2, 82/1, 82/4, 81, 89/1, 89/3, 89/4, 89/5, 90/5, 90/6, 90/7 (obręb Radliczyce

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.10.2020                                              Szczytniki, dn.14 lipca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 10.2020 znak IOŚ.6733.10.2020 wydaną w dniu 14 lipca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi, pod nazwą zadania inwestycyjnego ?Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV Opatówek ? Błaszki?: etap II, na terenie położonym w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 3, 2, 7, 8, 9/5, 345/2, 345/3, 11/1, 12/131, 55/2 (obręb Krowica Zawodnia)gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.10.2020                                                               Szczytniki,dn.22 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Henryka Stradomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski  z dnia 08.05.2020r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.05.2020r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2020r,( z datą wpływu w dniu 22.05.2020r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii eletroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektoenergetycznymi, na terenie położonym  ? dz. nr 3, 2, 7, 8, 9/5, 345/2, 345/3, 11/1, 12/131, 55/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.9.2020                                                                Szczytniki,dn.22 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130  reprezentowanej przez Henryka Stradomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą gospodarczą pod nazwą Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski  z dnia 08.05.2020r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.05.2020r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2020r,( z datą wpływu w dniu 22.05.2020r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii eletroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami elektoenergetycznymi, na terenie położonym  ? dz. nr 61, 62 (obręb Krowica Pusta) gm. Szczytniki i  ? dz. nr  70, 71, 73, 77/3, 77/4, 77/8, 77/9, 78/1, 78/2, 78/3, 66/5, 80/1, 80/2, 82/1, 82/4, 81, 89/1, 89/3  89/4, 89/5, 90/5, 90/6, 90/7  (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.6.2020                        Szczytniki, dn. 04 czerwca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 6.2020 znak IOŚ.6733.6.2020 wydaną w dniu 04 czerwca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie trzech elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 201, 208, 191, 181/2, 152/2, 182/4, 66/8, 55/3, 181/1, 133/2, 53, 52/10, 52/9, 52/5, 52/4, 52/3, 52/12, 52/11, 51, 14/2, 44, 43, 25/1, 24/2, 24/4, 23/2, 143/2, 143/3, 146, 148, 150, 151, 152/3, 153/3, 153/4, 154/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.8.2020                                                              Szczytniki, dn. 22 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2020 znak. IOŚ.6733.8.2020 wydaną w dniu 22 maja 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie drogi gminnej nr 675711P na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  5/3, 6/3, 6/5, 7/1, 8/5, 9, 11/1, 13/3, 13/5 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.7.2020                                                             Szczytniki, dn.   22 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 7.2020 znak IOŚ.6733.7.2020 wydaną w dniu 22 maja 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej nN w miejscowości Górki gm. Szczytniki  na terenie położonym w miejscowości Górki ? dz. nr 166, 150, 167(obręb Iwanowice) gm.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6722.1.2019.2020                                    Szczytniki dn.21 maja 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki uprzejmie informuje Wszystkich Mieszkańców terenu gminy , że Gmina Szczytniki przystąpiła do sporządzania  ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz? , obejmującego teren położony w północnej części wsi Marchwacz (działka nr 9/1 ? obręb 0010 Krowica Zawodnia),w części określonej w uchwale Rady Gminy Szczytniki o przystąpieniu do sporządzania?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz? .W związku z powyższym Obwieszczenie o przystąpieniu Gminy Szczytniki do w/w planu zostanie  umieszczone:

 • w gazecie ?Życie Kalisza?
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 • na tablicy (lub w innym miejscu widocznym) Sołectwa
 • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki pod adresem: http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6730.6.2020                                        Szczytniki, dn. 14 kwietnia  2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Marcina Kolańskiego Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dnia 24 marca 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie trzech elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 201, 208, 191, 181/2, 152/2, 182/4, 66/8, 55/3, 181/1, 133/2, 53, 52/10, 52/9, 52/5, 52/4, 52/3, 52/12, 52/11, 51, 14/2, 44, 43, 25/1, 24/2, 24/4, 23/2, 143/2, 143/3, 146, 148, 150, 151, 152/3, 153/3, 153/4, 154/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2020                                               Szczytniki,dn.25 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  decyzją Nr 5.2020 znak IOŚ.6733.5.2020 wydaną w dniu 25 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Pośrednik  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  77, 85/1 (obręb Pośrednik) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.4.2020                                         Szczytniki, dn. 23 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 4.2020 znak IOŚ.6733.4.2020 wydaną w dniu 23 marca 2020 roku zakończono  postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  kablowej linii elektroenergetycznej nN, budowie przyłącza kablowego nN, budowie przyłączy napowietrznych nN  i budowie wewnętrznych linii zasilających nN na terenie położonym w miejscowości Daniel ? dz. nr 224, 231, 232, 339, 241, 247, 248(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki .

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.3.2020                                              Szczytniki, dn.06 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 3.2020 znak IOŚ.6733.3.2020 wydaną w dniu 06  marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z budową słupów elektroenergetycznych, na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 103, 105/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.2.2020                                              Szczytniki, dn.05 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 2.2020 znak IOŚ.6733.2.2020 wydaną w dniu 05 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na : budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową słupów elektroenergetycznych, na terenie położonym w Pośredniku ? dz. nr 51, 47, 42, 39, 38, 35, 23/3 (obręb Pośrednik).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2020                                             Szczytniki, dn. 04 marca 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 1.2020 znak IOŚ.6733.1.2020 wydaną w dniu 04 marca 2020 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Poręby  ? gmina Szczytniki dz. nr  309/1, 309/3, 314/3 (obręb Sobiesęki III) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.5.2020                                             Szczytniki,dn. 20 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Pośrednik  ? gmina Szczytniki dz. nr  77, 85/1 (obręb Pośrednik) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.4.2020                                         Szczytniki, dn. 06 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Arkadiusza Łańducha  zam. Michałów Drugi 32 A, 62-860 Opatówek  z dnia 04  lutego 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  przyłącza kablowego nN dla zasilania warsztatu samochodowego ? pomieszczenia magazynowego na dz. nr 231, linii kablowej nN, wewnętrznych linii zasilających nN do istniejących budynków wraz z demontażem linii i przyłączy napowietrznych nN w m. Pośrednik gm. Szczytniki  na terenie położonym w Pośredniku ? dz. nr 224, 231, 232, 339, 241, 247, 248(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.3.2020                                     Szczytniki, dn. 06 lutego 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez Usługi Elektryczne Pana Krzysztofa Just   ul. Ślusarska 4, 63-400 Ostrów Wlkp. z dnia 31 stycznia 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  odcinka linii kablowej SN-15kV ze słupami kablowymi na terenie położonym w Popowie ? dz. nr 103 i 105/2 (obręb Popów) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6730.2.2020                                         Szczytniki, dn. 21 stycznia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Zakład Projektowo-Usługowy Pana Józefa Buchelta ul. Legionów 14/30, 62-800 Kalisz  z dnia 16 stycznia 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  elektroenergetycznej sieci nN  na terenie położonym w Pośredniku ? dz. nr 51, 23/3, 42, 47, 39, 38, 35(obręb Pośrednik) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2020                                            Szczytniki,dn.17 stycznia 2020 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonania poboczy gruntowych) na terenie położonym w miejscowości  Poręby  ? gmina Szczytniki – dz. nr  309/1, 309/3, 314/3 (obręb Sobiesęki III) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.12.2019                                                               Szczytniki,dn. 31 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 12.2019 znak IOŚ.6733.12.2019 wydaną w dniu 31 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 237/3, 237/4, 237/5, 232/2, 222/2, 233/2, 237/7, 237/8 (obręb Marchwacz Kolonia) i w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr  345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia).

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.10.2019                                                             Szczytniki, dn. 10 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 10.2019 znak IOŚ.6733.10.2019 wydaną w dniu 10 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz ? dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.11.2019                                   Szczytniki,dn.09 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 11.2019 znak IOŚ.6733.11.2019 wydaną w dniu 09 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu ? dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Majewskiego zam. 62-800 Kalisz ul. Wyspiańskiego 36 z dnia 04 listopada 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie położonym w obrębie geodezyjnym  Krowica Zawodnia ? dz. nr 345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki
i na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Marchwacz Kolonia? dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 233/2 237/3, 237/4, 237/5, 237/7, 237/8(obręb Marchwacz Kolonia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez  Pana Zenona Katarzyniaka ul. Robotnicza 32-40/49, 62-800 Kalisz  z dnia 07 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz ? dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 9.2019 znak IOŚ.6733.9.2019 wydaną w dniu 07 listopada 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3101, w tym wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi
(dziewięć anten sektorowych – rozsiewczych, sześć anten radioliniowych – parabolicznych), budowie przyłącza energetycznego, (inwestycja nie zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 20/1 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki Reprezentowanej przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139  z dnia 10 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu ? dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2019 znak IOŚ.6733.8.2019 wydaną w dniu 29 października 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie położonym w Chojnie ? dz. nr 42, 41, 128, 2, 39, 37, 35, 1, 32, 30, 28, 27, 38, 29, (obręb Chojno)gm. Szczytniki i w Szczytnikach dz.  340/1, 340/2 (obręb Szczytniki) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez  Centrum Usług Os. Jagiellońskie 82/2, 61-218 Poznań  Panią Monikę Mańkowską ? Woźniak  z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( więcej…)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Kościuszków 4E, 63-460 nowe Skalmierzyce z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (więcej…)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki