Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY – ZESPOŁU SZKÓŁ przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach

  • Aktualności

W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach przez komisje konkursowe, powołane odpowiednio zarządzeniami Wójta Gminy Szczytniki w dniu 7 lipca 2022 r. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:

  1. dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach,
  2. dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu,
  3. dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach oraz
  4. dyrektora Zespołu Szkół w Stawie

kandydatami wyłonionymi w drodze konkursu zostali:

  1. na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach – dotychczasowa dyrektor Zespołu – Pani Janina NOWAK,
  •  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu – dotychczasowa dyrektor Zespołu – Pani Honorata SZYMAŃSKA,
  • na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach – dotychczasowa dyrektor Zespołu – Pani Bogusława DOMAGAŁA,
  • na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie – Pani Aleksandra KRAWCZYK

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wszyscy kandydaci przystępujący do konkursu spełnili wymagania formalne zgodnie z ogłoszeniem o konkursie i uzyskali wymaganą regulaminem bezwzględną większość głosów, obecnych członków Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej