Aktualności

INFORMACJA

  • Aktualności

Informujemy, że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021.1275 t.j.) Nadleśnictwo Kalisz może kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, pod warunkiem, że:

– jest on objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,

– przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,

– nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,

– w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,

– ma uregulowany stan prawny,

– nie występują spory graniczne,

Zakup nieruchomości następuje za pisemną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Panem Rafałem Miklasem

tel: 62 7538229, e-mail: rafal.miklas@poznan.lasy.gov.pl